Dersler

Hemşirelik Bölümü Dersleri

Bu ders; Anatomiye Giriş ve Terminoloji Bilgileri, Kas- İskelet Sistemi Anatomisi (Kemikler), Kas- İskelet Sistemi Anatomisi (Eklemler), Kas- İskelet Sistemi Anatomisi (Kaslar), Dolaşım Sistemi Anatomisi (Kalp-Arteriyal-Venöz-Lenfatik), Solunum Sistemi Anatomisi, Sindirim Sistemi Anatomisi, Üriner Sistem Anatomisi, Üreme Sistemi Anatomisi, Endokrin Sistem Anatomisi, Sinir Sistemi Anatomisi (Merkezi ve Periferik Sinir Sistemi), Sinir Sistemi Anatomisi (Otonom Sinir Sistemi - Duyu Organları), Topografik Anatomi konularını içerir.

Bu ders; Biyokimya’ya Giriş, Hücrenin ve Organellerin Biyokimyasal Yapısı, Karbonhidratların Yapıları, Sınıflandırılmaları, Biyolojik Fonksiyonları ve Sindirimi, Karbonhidrat Metabolizmasındaki Metabolik Yollar, Karbonhidrat Metabolizması Bozuklukları, Enzimlerin Yapıları ve Sınıflandırılmaları, Enzim Aktivitesini Etkileyen Faktörler, Hastalıkların Teşhisinde Enzimlerin Kullanımı, Lipidlerin Yapıları, Sınıflandırılmaları, Biyolojik Fonksiyonları ve Sindirimi, Lipoproteinler, Kolestrol Metabolizması, Lipid Metabolizma Bozuklukları, Proteinlerin Yapıları, Sınıflandırılmaları, Biyolojik Fonksiyonları ve Sindirimi, Aminoasit ve Protein Metabolizması, Üre Döngüsü, Aminoasit ve Protein Metabolizma Bozuklukları, Porfirinler ve Porfirialar, Hemoglobinin ve Miyoglobinin Yapıları, Fonksiyonları, Hem Sentezi ve Yıkımı, Sarılık Tipleri, Oksidatif Fosforilasyon, Elektron Transport Zinciri, ATP Sentezi, DNA’ nın Yapısı ve Fonksiyonu, Replikasyon, RNA’ nın Yapısı ve Özellikleri, Protein Sentezi, Tam İdrar Tahlili, Hemogram ve Biyokimyasal Tahliller, Vitaminlerin Sınıflandırılmaları ve Biyolojik Fonksiyonları, Vitamin Eksiklikleri, Su ve Minerallerin Biyolojik Fonksiyonları ve Metabolizmaları, Hormonların Yapıları, Sınıflandırılmaları ve Fonksiyonları konularını içerir.

Bu ders; Fizyolojiye Giriş, Homeostazis, Hücre Fizyolojisi, Vücut Sıvı Kompartımanları, Hücreler Arası Sıvı Geçişi - Ozmoz ve Vücut Sıvı Dengesi Düzenlenmesi, Kan Fizyolojisi, Kalp ve Dolaşım Sistemi Fizyolojisi, Solunum Sistemi Fizyolojisi, Sindirim Sistemi Fizyolojisi, Üriner Sistemi Fizyolojisi, Endokrin Sistem Fizyolojisi, İskelet Kası ve Düz Kas Fizyolojisi, Merkezi Sinir Sistemi Fizyolojisi, Periferik Sinir Sistemi ve Otonom Sinir Sistemi Fizyolojisi, Kadın ve Erkek Üreme Sistemi Fizyolojisi, Duyu Fizyolojisi konularını içerir.

Bu ders; Bir Meslek Olarak Hemşirelik, Hemşirelik Mesleğinin Geçmişten Bugüne Dünya’daki ve Türkiye’deki Tarihsel Gelişimi, Hemşirelik Temel Kavramları: İnsan Kavramı, Çevre Kavramı, Sağlık/Hastalık Kavramı, Hemşirelik Kavramı, Bakım Kavramı, Hemşirenin Sağlık Ekibindeki Rolü, Hemşirelikte Çağdaş Roller ve Sorumluluklar, Hemşirelik Felsefesi ve Hemşireliğe/Bakıma Yansımaları, Hemşirelikte Etik Değerler, Ulusal ve Uluslararası Mesleki Örgütler, Hemşirelik Mevzuatı, Temel Kavram ve İlişkileri, Kuram/ Model (Tanım), Bakım Vermede Modelin Yeri, Hemşirelik Modellerine Temel Olan Kuramlar, Hemşirelik Model/ Kuram Türleri, Roper, Logan ve Tierney' in Hemşirelik Modeli: İletişim Aktivitesi, Hemşirelikte Karar Verme Süreci, Eleştirel Düşünme, Hemşirelik Süreci: “Hemşirelik Sürecinin Tarihçesi”, “Tanılama Aşaması”, “Tanılama/ Veri Toplama-Vaka Sunumu”, “Hemşirelik Tanısı”, “Hemşirelik Sınıflama Sistemleri”, “Planlama Aşaması”, “Uygulama Aşaması”, “Değerlendirme Aşaması”, “Kayıt ve Rapor etme”, Kişilerarası İlişkiler, Hasta- Hemşire İlişkileri konularını içerir.

Bu ders; üniversitemize başlayan yeni öğrencilerimize oryantasyon programı kapsamında müfredat, işleyiş, birimler, yönetmelikler, sistem ve olanakların tanıtılması konularını içerir.

Bu ders; kariyer yönetimi, zeka, yetenek, kişilik, SWOT analizi, uluslararası değişim programları, iletişim becerileri, CV hazırlama, ön yazı hazırlama, sektörleri tanıma, girişimcilik konularını içerir.

Bu ders; Türk İnkılabının Anlam ve Önemi, Yakınçağ'da Osmanlı Devleti ve Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devleti’ni Kurtarma Çabaları; İlk Islahatlar, Nizâm-ı Cedit Islahatları, II. Mahmut Devri Islahatları, Tanzimât Dönemi, Meşrutiyet Yönetimine Geçiş; Birinci ve İkinci Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerinde Ortaya Çıkan Düşünce Akımları, XX. Yüzyılın Başında Osmanlı Devleti’nin Girdiği Savaşlar; Trablusgarp Savaşı, Balkan, Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı, Nedenleri, Gelişmeleri ve Sonuçları, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler ve Sonuçları, Osmanlı Devleti’nin Paylaşılması Hakkında Gizli Antlaşmalar, Mondros Ateşkes Antlaşması ve Tepkiler, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatı, İzmir’in Yunanlılar Tarafından İşgali ve İşgale Karşı Gösterilen Tepkiler, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı ve Teşkilatlandırma Faaliyetler, Mustafa Kemal Paşa’nın Milli Mücadele’yi Teşkilatlandırma Çalışmaları; Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri, Amasya Görüşmeleri ve Protokolları, Son Osmanlı Meclisi Mebusan’ın İstanbul’da Toplanması ve Misak-ı Millî Kararları, İstanbul’un İtilaf Devletleri Tarafından İşgali ve İşgale Karşı Tepkiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Ankara’da Açılması ile Aldığı İlk Kararlar ve Uygulamaları, Milli Mücadele Döneminde Başgösteren Ayaklanmalar, Türkiye’yi Paylaşma Tasarıları ve Sevr Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı, Savaş Dönemi; Milli Ordunun Kuruluşu, Doğu Cephesi; Ermeni Sorunu ve Ermenilerle Yapılan Savaşlar, Güney Cephesi’nde Kuvay-i Milliye’nin Doğuşu ve Fransızlarla Yapılan Savaşlar, Batı Cephesi’nde Düzenli Ordunun Yunan Ordusuyla Yaptığı Savaşlar; I. İnönü Savaşı ve Diplomasi Alanındaki Gelişmeler, II. İnönü Savaşı, Sakarya Meydan Savaşı, Büyük Taarruz, Büyük Zafer, Siyasi Mücadele ve Barış; Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan Barış Konferansı ve Barış Antlaşması, Türk İnkılabının Nitelikleri ve Hedefleri, Siyasal Alandaki İnkılaplar, İlk Anayasalar ve Anayasa Değişiklikleri, Çok Partili Döneme Geçiş Denemeleri ve İnkılaba Karşı Tepkiler, Hukuk, Eğitim ve Kültür Alanlarında Yapılan İnkılaplar, Toplumsal Alandaki Düzenlemeler, Ekonomik Alanda Gelişmeler, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Gelişmeleri (1923-1932), Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Gelişmeleri (1932-1938), İkinci Dünya Savaşı ve Sonrasında Türk Dış Politikası, Çok Partili Döneme Geçiş, Türk İnkılabının Temel İlkeleri konularını içerir.

Bu ders; geniş zaman, have/has, there is/are, some/any, can/can't, şimdiki zaman, artikeller, edatlar, geçmiş zaman, gelecek zaman, kıyaslama sıfatları konularını içerir.

Bu ders; Yaşam Aktivitelerine Dayalı Hemşirelik Modeli, Hasta Kabulü ve Taburculuk, Güvenli Çevrenin Sağlanması ve Sürdürülmesi, Hasta Güvenliği Uygulamaları, Yaşam Bulguları, Güvenli İlaç Uygulamaları-1, Güvenli İlaç Uygulamaları-2, Aktivite ve Egzersiz, Doku Bütünlüğünün Sürdürülmesi, Yara Bakımı ve Uygulamaları, Kişisel Temizlik ve Giyinme, Hijyen Uygulamaları, Sıcak-Soğuk Uygulamalar, Solunum Gereksinimi, Oksijen Uygulamaları, Beslenme Gereksinimi, Üriner Eliminasyon, Uyku ve İstirahat Aktivitesi, Kayıp, Ölüm, Yas Tutma Süreci, Yaşam Sonu Bakım konularını içerir.

Bu ders; Farmakolojiye Giriş; Genel Farmakoloji (Farmakokinetik- Farmakodinamik- Farmasötik Şekiller ve İlaç Uygulama Yolları), İlaç Yan Etkileri, Zehirlenmeler ve İlaç Bağımlılığı, Antimikrobiyal İlaçlar (Antibiyotikler, Antihelmintik, Antiprotozoal, Antiviral, Antimalaryal, Antifungal), Otonom Sinir Sistemi Ilaçları ve Endokrin Sistem İlaçları, Kalp ve Damar Sistemi İlaçları, Sindirim Sistemi İlaçları, Solunum Sitemi İlaçları, Santral Sinir Sistemi İlaçları (Sedatif, Hipnotik, Antipsikotik, Antidepresan ve Antiepileptikler), Opioidler, Lokal ve Genel Anestezik İlaçlar, Ağrı Kesici İlaçlar (Nonsteroid Antiinflamatuar ve Antiromatizmal), Sıvı Elektrolit Bozukluklarında Kullanılan İlaçlar, Tedavi Amaçlı Vitaminler ve Mineraller, Oral Kontraseptifler ve Diğer Kontraseptif İlaçlar konularını içerir.

Bu ders; Tıbbi Mikrobiyoloji Giriş, Tanımlar ve Mikroorganizmaların Sınıflandırılması, Mikroorganizmalarda Hücre Yapısı, Mikroorgnizmaların Üremesi, Beslenmesi, Metabolizması, Mikroorganizmalar Arası, Mikroorganizma Çevre ve Organizma İlişkileri, Mikroorganizmaların İnsanlara Bulaşma Yolları, Normal Flora Bakterileri, Gram Negatif Bakteriler, Gram Pozitif Bakteriler, Bakteriyel Direnç, Kemoterapötikler ve Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri, Mikobakteriler, Nokardia, Spiroketler, Klamidialar, Tıbbi Mikoloji, Tıbbi Parazitoloji, Tıbbi Viroloji, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon, Geçmişten Günümüze Salgın Yapan Mikroorganizmalar, Mikroorganizmalardan Korunma, İmmunoloji ve Aşılar konularını içerir.

Bu ders; Histoloji-Histopatoloji-Patoloji Tanımlar, İnsan Vücudu Doku Tipleri, Genel Patoloji, İltihap-Nekroz-Trombüs-Enfarktüs, Tümor Patolojisi, Hemopoetik Sistem Patolojisi, Solunum Sistemi Patolojisi, Kardiovasküler Sistem Patolojisi, Gastrointestinel Sistem Patolojisi, Endokrin Sistem Patolojisi, Üriner Sistem Patolojisi, Erkek ve Kadın Genital Sistem Patolojisi, Kas ve İskelet Sistemi Patolojisi, Deri Patolojisi konularını içerir.

Bu ders; İletişim Nedir?-1 (İletişimin Tanımı, Iletişim Türleri, Iletişim Araçları), İletişim Nedir?-2 (Etkili Iletişim, Kendini Tanıma ve Geliştirme), İş Yerinde Uyulması Gereken Kurallar, Yazılı İletişim Araçlarının Etkin Kullanımı (E-Posta, Dilekçe, Vs.), İletişim Yönetimi, İletişim Engelleri, Sen Değil Ben Dili Kullanımı, Hasta İle İletişim, Çocuk Hasta ve Yaşlı Hasta İle İletişim, Öfke ve Panik Yaşayan Hasta İle İletişim, Engelli Hastalar İle İletişim, Cinsel Kimlik Farklılığı Olan Hastalar İle İletişim, Özel Durumlarda Karşılaşılan Hastalar İle İletişim, Çatışma Yönetimi, Mobbing konularını içerir. 

Bu ders; Dil Nedir?
Dilin Doğuşu ile İlgili Teoriler
Dilin “Düşünce”, “Toplum” Kavramlarıyla İlişkileri
Dilin “Kültür” ve “Tarih” Kavramlarıyla İlişkileri
Dil Türleri: Ortak Dil, Üst Dil, Geçer Dil, Argo, Jargon
Türkçenin Tarihî Gelişimi I: Orhun Türkçesi, Uygur Türkçesi
Türkçenin Tarihî Gelişimi II: Karahanlı Türkçesi, Anadolu Selçuklu Dönemi
Türkçeleri
Metin İnceleme
Türkçenin Tarihî Gelişimi III: Beylikler Dönemi Türkçesi, Osmanlı Türkçesi
Metin İnceleme
Atatürk’ün Türk Diline Yaklaşımı ve Dil Devrimi
Metin İnceleme
Ses Bilgisi I: Türkçenin Ses Özellikleri
Ses Bilgisi II: Türkçenin Diksiyon Kuralları ve Yaygın Hatalar
Yazım Kuralları: “de” / “ki” Bağlaçlarının Yazımı, Düzeltme İşaretinin Kullanımı, Birleşik Kelimelerin Yazımı
Uygulama: Gündelik Yaşamda Sıklıkla Yanlış Yazılan Kelimeler
Metin İnceleme
Noktalama İşaretleri: Virgül, Noktalı Virgül, Tırnak ve Tek Tırnak İşareti, Kesme İşareti
Metin İnceleme
Anlatım Bozuklukları
Anlatım Bozuklukları Uygulama: Günümüzde Yaygın Hatalar
Anlatım Bilgisine Giriş: Öznel ve Nesnel Anlatım
Bilimsel Yazma İlkeleri: Alıntı, Aktarma, Kaynak Gösterme, Künye Oluşturma,
Dipnot Verme, Kaynakça Düzenleme
Metin İnceleme
Paragraf ve Düşünceyi Geliştirme Yolları
Düşünsel Yazılar: Deneme, Makale, Fıkra, Eleştiri
Edebi Türler: Hikâye, Şiir ve Roman
Metin İnceleme
Sözlü Anlatım ve Türleri: Mülakat, Panel, Sempozyum, Konferans, Seminer konularını içerir.

 


Bu ders; İç Hastalıkları Hemşireliğinde Temel Kavramlar, Homeostasiz ve Etkileyen Faktörler (Sıvı-Elektrolit Dengesizlikleri, Asit Baz Dengesizlikleri), Kardiyovasküler Hastalıklarda Hemşirelik Yaklaşımı, EKG ve Temel Ritimler, Solunum Sistemi Hastalıklarında Hemşirelik Yaklaşımı, Alerjik Hastalıklarda Hemşirelik Yaklaşımı, Endokrin Sistem Hastalıklarında Hemşirelik Yaklaşımı, Diyabet Hemşireliği, Sindirim Sistemi Hastalıklarında Hemşirelik Yaklaşımı, Nörolojik Sistem Hastalıklarında Hemşirelik Yaklaşımı, Üriner Sistem Hastalıklarında Hemşirelik Yaklaşımı, Hematolojik Sistem Hastalıklarında Hemşirelik Yaklaşımı, İmmünolojik Sistem Hastalıklarında Hemşirelik Yaklaşımı, Neoplastik Hastalıklarda Hemşirelik Yaklaşımı, Romatoloji Hastalıklarında Hemşirelik Yaklaşımı, Tamamlayıcı Tedaviler ve Alternatif Yaklaşımlar konularını içerir.

Bu ders; Hasta Eğitiminde Temel Kavramlar, Hasta Eğitiminin Amacı ve İlkeleri, Hasta Eğitimini Etkileyen Faktörler, Hastalıklarla Başetme Süreci, Hasta Eğitiminde Temel Öğrenme Yaklaşımları ve Öğrenme Alanları, Sağlık Hizmetlerinde Hemşirenin Hasta Eğitimcisi Rolü, Hasta Eğitiminde Gereksinimlerin Belirlenmesi, Hasta Eğitimi Sürecinin Hemşirelik Süreci ile Bütünleşmesi, Hasta Eğitiminin Planlanması, Hasta Eğitim Materyali Hazırlama ve Sunma, Hasta Eğitiminin Uygulanması, Hasta Eğitiminin Değerlendirilmesi, Hasta Eğitiminin Dökümantasyonu konularını içerir.

Bu ders; Sağlık Tanılamasında Temel Kavramlar, Subjektif ve Objektif Veri Toplama, Fiziksel Muayenede Amaç, Hazırlık, Araçlar, Pozisyonlar ve Yöntemler, Genel Durum Değerlendirmesi ve Bütüncül Yaklaşım: ‘Mental Durum’, ‘Psikososyal ve Bilişsel Gelişim Düzeyi’, Yaşam Bulguları: ‘Vücut Sıcaklığı’, ‘Nabız’, ‘Solunum’, ‘Kan Basıncı’, ‘Ağrı’ Değerlendirmesi, Saç, Cilt ve Tırnakların Değerlendirilmesi, Baş, Boyun ve Bölgesel Lenf Nodlarının Değerlendirilmesi, Göz, Kulak, Burun, Ağız ve Boğaz Değerlendirmesi, Kardiyovasküler Sistemin Değerlendirilmesi, Toraks ve Akciğerlerin Değerlendirilmesi, Meme Muayenesi, Gastrointestinal Sistem ve Abdominal Organların Değerlendirilmesi, Ürogenital Sistemin Değerlendirilmesi, Nörolojik Sistemin Değerlendirilmesi, Kas İskelet Sisteminin Değerlendirilmesi, Hareket ve Denge Durumunun Değerlendirilmesi konularını içerir.

Bu ders; geniş zaman, sahiplik sıfatları, there is/there are, some/any, sıklık zarfları, geçmiş zaman, edatlar konularını içerir.

Bu ders; Cerrahi Hemşireliğine Giriş, Cerrahi Gerektiren Durumlar ve Sınıflandırması, Cerrahi Hastasında Homeostazis, Cerrahi Stres, Şok ve Hemşirelik Bakımı, Perioperatif Dönemde Hemşirelik Bakımı, Postoperatif Dönemde Ağrı ve Yönetimi, Yara ve Yanıklarda Hemşirelik Bakımı, Cerrahi Enfeksiyonlar, Cerrahi Asepsi, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon, Sinir Sistemi Cerrahisinde Hemşirelik Bakımı, Kardiyovasküler Sistem Cerrahisinde Hemşirelik Bakımı, Solunum Sisteminin Cerrahisinde Hemşirelik Bakımı, Gastrointestinal Sistem Cerrahisinde Hemşirelik Bakımı, Organ/Doku Nakli ve Hemşirelik Bakımı, Ürogenital Sistem Cerrahisinde Hemşirelik Bakımı, Endokrin Sistem Cerrahisinde Hemşirelik Bakımı, Kas-İskelet Sistemi Cerrahisinde Hemşirelik Bakımı, Kırık ve Amputasyonlarda Hemşirelik Bakımı, Onkolojik Cerrahi, Meme Cerrahisinde Hemşirelik Bakımı konularını içerir.

Bu ders; Hemşirelikte Etiğin Önemi ve Tarihsel Gelişimi, Hemşirelikte Meslekleşme, Etik Yönleri ile Temel İnsan Hakları, Sağlık Hakkı ve Hasta Hakları, Çağdaş Hemşirelik Felsefesi ve Değerleri, Hemşirelik Felsefesinin Bakıma Yansımaları, Etik, Ahlak ve Deontoloji Kavramları, Etik Bilimi ve Hemşirelik, Etik İlkeler ve Hemşirelikte Etik Kodlar, Etik Sorun Çözme Süreci ve Karar Verme

Etik İkilemler ve Çözümleri, Özel Durumlara Etik Yaklaşım: ‘Çocuk İstismarı’, ‘Yaşlı İstismarı’, ‘Kronik Hastalıkların Bakımında Etik’, ‘Organ Transplantasyonu’, ‘Adolesanlarda Madde Bağımlılığı’, ‘Ötenazi’, ‘Terminal Dönemdeki Hastada Karşılaşılan Etik İkilemler’, ‘Hibernasyon’, ‘Klonlama’, ‘Abortus, IVF/Tüp Bebek’, Etik-Hukuk İlişkisi (Hemşirelikte Hatalı Uygulamalar), Hemşirelik Sorumluluk ve Yükümlülükleri konularını içerir.

Bu ders; Tarihsel Süreçte Sağlığı Koruma ve Geliştirme Odaklı Yaklaşımlar, Sağlığı Geliştirme ile İlgili Temel Kavramlar, Sağlığın Boyutları, Sağlığı Etkileyen Koşullar ve Risk Faktörleri, Sağlığı Geliştirme Modelleri, Sağlığı Koruma ve Geliştirmede Hemşirenin Rolleri, Davranış Değişim Süreci ve Olumlu Sağlık Davranışı Kazandırma, Sağlık Davranışlarının Değerlendirilmesi, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları: ‘Beslenme ve Sağlığı Geliştirme’, ‘Fiziksel Aktivite ve Sağlığı Geliştirme’, ‘Tütün Kullanımı ve Sağlığı Geliştirme’, ‘Stres Yönetimi ve Sağlığı Geliştirme’, Sağlığı Geliştirme Politika ve Stratejileri, Sağlığın Geliştirilmesinde Sağlık Eğitimi, Toplumda Sağlık Davranışlarının Geliştirilmesi: ‘Okulda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi’, ‘İşyerinde Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi’, Türkiye' de Sağlığı Geliştirme Uygulamaları konularını içerir.

Bu ders; Afet Yönetiminde Kavramsal Çerçeve, Afetlerin Sınıflandırılması, ‘Biyolojik Afetler ve Korunma Yöntemleri’, ‘Kimyasal Afetler ve Korunma Yöntemleri’, ‘Radyolojik-Nükleer Afetler ve Korunma Yöntemleri’, Deprem, Sel ve Yangın, Dünyada ve Türkiye’de Afetler, Afet ve Acil Durum Çantası, Afetlerin Sağlık Üzerine Etkileri, Afetlerin Psikososyal Yönü, Afetlerde Savunmasız Dezavantajlı Gruplar, Afetlerde Olay Yerinin Değerlendirilmesi ve Afet Triajı, Afet Lojistik Planlama ve Yönetimi, Afet Haberleşmesi ve Açık Havada Yaşam, Afet Sonrası Rehabilitasyon ve Çevresel Risklerin Yönetimi, Afet Hemşireliği, Türkiye Afet Planı, Hastane Afet Planı ve Hemşirenin Rolleri konularını içerir.

Bu ders; bilgi çağı gereksinimleri, yazılım ve çoklu ortam, işletim sistemleri, bilgisayarın içindekiler (bellek, CPU, depolama, giriş/çıkış, ağlar, internet, verimlilik yazılımı), proje hazırlama konularını içerir.

Bu ders; Kadın Üreme Sağlığına İlişkin Temel Kavramlar, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşiresinin Rol ve Sorumlulukları, Kadın Üreme Organlarının Anatomisi ve Fizyolojisi, Erkek Üreme Organlarının Anatomisi ve Fizyolojisi, İnsan Üreme Fizyolojisi, Genetik Danışmanlık, Gebelikte Oluşan Sistemik Değişiklikler, Doğum Öncesi Dönemde Bakım, Normal Doğum Eyleminde Hemşirelik Bakımı, Fetal Sağlığın Değerlendirilmesi, Normal Doğum Eyleminde Ağrı Kontrolü, Doğum Sonu Dönemde Hemşirelik Bakımı, Puerperium ve Laktasyon, Doğum Sonu Döneme İlişkin Sorunlar, Gebelik Komplikasyonları, Gebelikte Riskli Durumlar ve Bakımı, İnfertilite, Tedavi Yöntemleri ve Hemşirelik Bakımı, Üreme Sağlığı, Aile Planlaması Yöntemleri ve Danışmanlığı, Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar, Kadın Yaşam Evreleri, Kadına Yönelik Şiddet, Jinekolojik Tanı ve Tedavi Yöntemleri, Jinekolojik Hastalıklarda Hemşirelik Yaklaşımı, Cinsel Sağlık, Jinekolojik Tümörlerden Korunma ve Hemşirelik Yaklaşımı konularını içerir. 

Bu ders; Yönetimle İlgili Temel Kavramlar, Yönetim, Yönetici, Liderlik, Yönetim Şekilleri, Yönetim Kademeleri, Yönetim Becerileri, İşletme ve Organizasyon, Organizasyon ve Yönetim Teorileri, Genel Sağlık Sistemi, Ulusal ve Uluslararası Sağlık Politikaları, Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi ve İşleyişi, Hastaneler ve Hemşirelik Hizmetlerinin Yönetim ve Organizasyonu, Sağlık ve Hemşirelikle İlgili Mevzuatlar, Yönetimde Güç, Otorite, Etkileme, Hemşirelik ve Liderlik Teorileri, Yönetimde İletişim, Toplantı ve Zaman Yönetimi, Sağlık ve Hemşirelik Hizmetlerinde Değişimin Yönetimi, Değişim Süreci, Değişim Çeşitleri, Değişime Direnç, Sağlık ve Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite Yönetimi, Kalite Yönetimi Yaklaşımı, Sağlık ve Hemşirelik Hizmetleri Alanında Kalite Uygulamalarının Önemi, Sağlık ve Hemşirelik Hizmetlerinin Yönetiminde Problem Çözme, Karar Verme, Ekip Çalışması ve Çatışma Yönetimi, Sağlık Hizmetlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Planlama, Kadrolama, Performans Yönetimi, Ücretlendirme, Kariyer Planlama, İşçi İşveren İlişkileri, Hemşire İnsan Gücü Planlama, Bakım Ünitesinin Yönetimi, Yönetimde Motivasyon Teorileri, Etik ve Etik Liderlik konularını içerir.

Bu ders; Bilimsel Yöntem ve Araştırma ile İlgili Temel Kavramlar, Hemşirelikte Araştırmaya Giriş, Hemşirelikte Araştırmanın Önemi ve Kanıta Dayalı Uygulamalar, Hemşirelik Araştırmalarının Tarihsel Gelişimi, Araştırma Sürecinde Adımlar, Araştırma Konusu Belirleme, Literatür İnceleme Süreci, Kuramsal Çerçeve Oluşturma, Araştırma Amacı, Araştırma Soruları, Hipotezler ve Sınırlılıklar, Nitel (Kalitatif) Araştırma Tasarımları, Nicel (Kantitatif) Araştırma Tasarımları, Araştırmalarda Evren ve Örnekleme, Veri Toplama Yöntem ve Araçları, Veri Toplama Yöntemlerinin Geçerlilik ve Güvenirliği, Veri Analizi, Araştırmanın Raporlandırılması ve Yorumlanması, Araştırmanın Yayınlanma Süreci, Hemşirelik Araştırmalarında Etik İlkeler, Makale Kritiği konularını içerir.

Sağlıkla İlgili Hukuksal Konular, Etik İlkeler, İhlal Durumlarında Hukuki Yaklaşımlar. Mesleki İhmal, Hata.

Bu ders; Dünyada ve Ülkemizde Çocuk Sağlığının Durumu, Aile Merkezli Bakım, Pediatri Hemşiresinin Özellikleri, Çocukluk Çağı Büyüme Gelişme Bozukluklarına Hemşirelik Yaklaşımı, Pediatride İlaç Uygulamaları, Normal ve Riskli Yenidoğanın Özellikleri, Çocuk Sağlığı İzlemi, Aşılar, Taramalar, Yenidoğanın Dahili ve Cerrahi Sorunlarında Hemşirelik Yaklaşımı, Çocuklarda Sıvı Elektrolit, Asit-Baz Dengesi, İshal ve Hemşirelik Yaklaşımı, Çocuklarda Kardiyovasküler Sistem ve Solunum Sistemi Hastalıklarına Hemşirelik Yaklaşımı, Çocuklarda Nörolojik Sistem ve Kas İskelet Sistemi Hastalıklarına Hemşirelik Yaklaşımı, Çocukluk Çağı Beslenme Bozukluklarına Hemşirelik Yaklaşımı, Çocuklarda Endokrin Sistem Hastalıklarına Hemşirelik Yaklaşımı, Çocuklarda Hematolojik- Onkolojik Hastalıklara Hemşirelik Yaklaşımı, Çocuklarda Sindirim Sistemi ve Genito-Üriner Sistem Hastalıklarına Hemşirelik Yaklaşımı, Çocuklarda Cerrahi Sorunlara Hemşirelik Yaklaşımı, Çocuklarda Psikososyal Sorunlar: Çocuk İstismarı ve İhmali, Pediatrik Aciller ve Hemşirelik Yaklaşımı: Kazalar, Zehirlenmeler, Yanıklar konularını içerir.

Bu ders; Epidemiyolojinin Tanımı, Amaçları, Tarihçesi ve Kullanım Alanları, Epidemiyolojik Araştırma Yöntemleri: Tanımlayıcı, Analitik, Deneyesel ve Metadolojik Araştırmalar, Epidemiyolojik Sağlık Ölçüteri: Mortalite ve Morbidite Ölçütleri, Bulaşıcı Hastalıkların Epidemiolojisi ve Sürveyansı, Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliğinde Temel Kavramlar, Enfeksiyon Etkenleri ve Oluşumu, Bulaşıcı Hastalıklardan Korunmada Bağışıklama ve Aşılar, Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar ve Yasal İşlemler, Nozokomiyal Enfeksiyonlar ve Korunma Önlemleri, Deri ve Mukoza Yolu ile Bulaşan Enfeksiyonlarda Hemşirelik Yaklaşımı, Solunum Yolu ile Bulaşan Enfeksiyonlarda Hemşirelik Yaklaşımı, Kan ve Diğer Yollarla Bulaşan Enfeksiyonlarda Hemşirelik Yaklaşımı, Sindirim Yolu ile Bulaşan Enfeksiyonlarda Hemşirelik Yaklaşımı, Cinsel Yol ile Bulaşan Enfeksiyonlarda Hemşirelik Yaklaşımı konularını içerir.

Bu ders; Temel Yaşam Desteğinde Temel Kavramlar, Kardiyak ve Solunum Sistemi Anatomi ve Fizyolojisi, EKG’ nin Temel İlkeleri ve Ölümcül Ritimler, Temel Yaşam Desteğinde Çevre Yönetimi, Hasta/Yaralı ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi, Erişkin, Çocuk ve Bebeklerde Dolaşımın ve Solunumun Değerlendirilmesi, Erişkin, Çocuk ve Bebeklerde Güvenli ve Etkili Kardiyopulmoner Resüsitasyon, Erişkin, Çocuk ve Bebeklerde Hava Yolu Açıklığının Sağlanması ve Hava Yolu Güvenliği Uygulamaları, Yabancı Cisimle Hava Yolu Tıkanmasında Girişimler (Heimlich Manevraları), Otomatik Eksternal Defibrilasyon (OED) Uygulaması konularını içerir.

Bu ders; Bireysel Gelişim Raporu (BGR) ve BGR Hazırlanmasında İzlenecek Yöntemler, Değerlendirme Kriterleri, Liderlik ve Yönetici Kavramları, Liderlik Teorileri, Liderlik Teorileri (Sağlık Hizmetlerinde Liderlik Örnekleri), İletişim, Mobbbing, Bir Etkileme Süreci Olarak Liderlik; Örgütsel Politika, Güç ve Otorite, Bir Etkileme Süreci Olarak Liderlik; Motivasyon Kavram ve Kuramları (Amaç- Hedef Oyunu), Çatışma Yönetimi, Örgüt Kültürü, Ekip ve Grup Arasındaki Farklar, Problem Analizi, İşe Devamsızlık ve İşten Ayrılmaya Etki Eden Faktörler konularını içerir.

Bu ders, yönetim ve organizasyon kavramları; gönüllülük kavramı ve gönüllü yönetimi; temel gönüllülük alanları (afet ve acil durum, çevre, eğitim ve kültür, spor, sağlık ve sosyal hizmetler vd.); gönüllü çalışmalarla ilgili proje geliştirme ve sahada gönüllü çalışmalara katılım; gönüllü çalışmalarda etik, ahlaki, dini, geleneksel değerler ve ilkeler; kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarında (STK) gönüllü çalışmalara katılım; toplumda risk grupları ve gönüllülük; göçmenler ve gönüllülük konularını içerir.

Bu ders; Halk Sağlığına Giriş ve Temel Kavramlar, Dünyada ve Ülkemizde Halk Sağlığı Hemşireliğinin Tarihsel Gelişimi, Halk Sağlığı Hemşiresinin Tanımı, Rolleri ve Fonksiyonları, Omaha Hemşirelik Bilgi Sistemi, Türkiye’ de Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu, Sağlığı Koruma Düzeyleri, Sağlığın Geliştirilmesi, Erken Tanı ve Taramalar, Toplum Tanılama ve Sağlık Eğitim Programı Planlama, Aile Sağlığı Hemşireliği, Ev Ziyaretleri ve Kayıtlar, Evde Bakım Hemşireliği, Çevre Sağlığı Hizmetleri, Okul Sağlığı Hemşireliği, Yaşlı Sağlığı Hemşireliği, İş Sağlığı Hemşireliği, Bulaşıcı Hastalıkların Epidemiyolojisi ve Bildirimi, Toplumda Hassas Gruplar, Afet ve Olağan Dışı Durumlarda Halk Sağlığı Hemşireliği konularını içerir.

Bu ders; Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğine Giriş, Temel Kavramlar ve Kuramlar (Gelişimsel, Kişilik, Hemşirelik Teorileri), Psikiyatrik Hastalıklarda Belirtiler ve Ruhsal Durum Muayenesi, Terapötik Ortam, Hasta Kabulü ve Taburculuk Süreci, Anksiyete, Stres, Savunma Mekanizmaları ve İletişim, Şizofreni ve Psikozla Giden Diğer Bozukluklar ve Hemşirelik Yaklaşımı, Duygudurum Bozuklukları ve Hemşirelik Yaklaşımı, Kişilik Bozuklukları ve Hemşirelik Yaklaşımı, Depresif Bozukluklar ve Hemşirelik Yaklaşımı, Anksiyete, Diğer Nevrotik Bozukluklar ve Hemşirelik Yaklaşımı, Somatoform Bozukluklar, Disosyatif Bozukluklar ve Hemşirelik Yaklaşımı, Psikiyatrik Bozukluklarda Psikofarmakolojik Tedaviler ve Psikiyatri Hemşiresinin Rolleri, Çocuk ve Gençlerin Ruhsal Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımı, İnternet ve Oyun Oynama Bozukluğu ve Hemşirelik Yaklaşımı, Madde Kullanımı ile İlişkili Bozukluklar ve Hemşirelik Yaklaşımı, Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği, Sosyal Psikiyatri ve Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği, Psikiyatrinin Yasal ve Etik Yönleri konularını içerir.

Bu ders; Biyoistatistikte Tanım, Terim ve Temel Kavramlar, Sağlık Alanında Çalışma Düzenleri Örnekleme Yöntemleri ve Randomizasyon, Değişkenler ve Özellikleri, Tanımlayıcı İstatistikler- Merkezi Eğilim Ölçüleri, Dağılım Ölçüleri, Olasılık, Kesikli ve Sürekli Olasılık Dağılımları, Normal Dağılımlar, Ortalamaların Karşılaştırılması, Güven Aralığı, Z Testi, Korelasyon ve Regresyon Analizi, Parametrik Testler, Parametrik Olmayan Testler, Nitel Veriler Arası İlişkiler, Güç Analizleri konularını içerir.

Bu ders; Eğitimde Temel Kavramlar ve Eğitimin İşlevleri, Eğitimde Temel Öğrenme Yaklaşımları, Androgojik ve Pedagojik Yaklaşım /Yetişkin Öğrenme İlkeleri, Eğitimi Etkileyen Faktörler, Eğitim Programı Geliştirme ve Eğitim Süreci, Eğitimde Öğrenme Gereksinimlerinin Belirlenmesi, Eğitimin Uygulanması, Öğretim Yöntem, Teknik ve Stratejileri, Eğitim Materyallerinin Hazırlığı ve Seçimi, Eğitim Teknolojileri, Eğitim Araç Gereçlerinin Hazırlığı, Etkili Sunum Becerileri, Eğitim Ortamının Düzenlenmesi, Öğrenme Ortamı Oluşturma, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Hemşirelik Eğitimi Felsefesi ve Gelişimi, Çağdaş Hemşirelik Eğitimi, Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnanç Modeli, Klinik Eğitim Hemşireliği, Hasta ve Yakınlarının Eğitimi, Klinik Eğitimde Etik İlkeler, Sürekli ve Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri konularını içerir.

Bu ders; Proje Geliştirmenin Aşamaları, Örnek Projelerin Paylaşımı, Literatür Tarama ve İnceleme, Proje Konusunun Belirlenmesi, Proje Çalışma Planının Hazırlanması, Projenin Amacını ve Yöntemini Belirleme, Verilerin Toplanması, Verilerin Analiz Edilmesi ve Yorumlanması, Projenin Raporlandırılması, Projenin Sunulması ve Tartışma konularını içerir.

Bu ders; Temel Bilişim Terminolojisi, Bilgi İşleme Süreci, Bilişim Teorileri, Sağlık Bilgi Sistemleri, Hastane Bilgi Sistemleri, Bilişim Süreci, Hemşirelik Bilişimi, Bilişim Hemşiresinin Rolleri ve Yetkinlikleri, Hemşirelikte Ortak Dil ve Hemşirelik Sınıflama Sistemleri, Uygulama Örnekleri: Omaha Sistemi Temel Bileşenleri, E-Sağlık, Tele- Sağlık, Tele- Tıp- Tele- Hemşirelik, Elektronik Sağlık Kayıtları, Sağlık Bilgi Sistemlerinde Güvenlik, Yasal, Politik ve Etik Konular, Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması ve Sağlık Çalışanlarının Sorumluluğu, Hemşirelik Bilişiminin Eğitimde Uygulamaları, Hemşirelik Bilişiminin Yönetimde ve Araştrımada Uygulamaları, Hemşirelik Bilişiminin Geleceği ve Uluslararası Perspektifte Hemşirelik Bilişimi konularını içerir.

Bu ders; Yaşlılık Kavramı ve Teorileri, Yaşlılıkla İlgili Temel Kavramlar, Türkiye’ de ve Dünya’ da Yaşlı Sağlığı Göstergeleri, Geriatri Hemşireliği Rol ve Sorumlulukları, Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı, Yaşlı Bireylere Yönelik Ulusal Politikalar ve Mevzuatlar, Yaşlı Bireyin Özellikleri, Yaşlanma Sürecinde Meydana Gelen Fizyolojik ve Psikososyal Değişiklikler, Yaşlı Sağlığını Değerlendirme ve Aktif Yaşlanma, Yaşlı Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesi, Yaşlılıkta Sağlık Sorunları/Gereksinimleri Tanılama, Yaşlanma ile İlgili Sağlık ve Sosyal Problemler, Yaşlılık Sendromları (Alzheimer, Osteoporoz, Üriner inkontinans, Diabet, Sarkopeni, Demans ve Deliryum), Yaşlı Bireylerde Güvenliğin Sağlanması: Ev Kazalarının ve Düşmelerin Önlenmesi, İlaç Kullanımı, Polifarmasi ile Mücadele, Yaşlı Bireylerde Kronik Hastalıkların Yönetimi ve Öz Bakım, Yaşlı Bakımında Etik Konular, Yaşlı İhmali ve İstismarı, Yaşlılar İçin Sağlık ve Sosyal Hizmetler, Yaşlı Bakım Kurumları ve Yönetimi, Yaşlılık Döneminde İletişim, Geriatrik Rehabilitasyon konularını içerir.

Bu ders; öğrencinin düzgün ve doğru konuşmalarının sağlanmasını amacıyla alt metin çalışması, anlaşılır konuşma, konuşma aygıtı konularını içerir.

Bu ders; Girişimciliğin Esasları, Girişimcinin zihnine Giriş: Fikirlerden Gerçeğe, Rekabetçi Bir İş Modeli Tasarlamak ve Sağlam Bir Stratejik Plan Oluşturmak, Fizibilite Analizi Gerçekleştirmek, İşletme Mülkiyet Biçimleri, Marka Kiralama, Buying an Existing Business, Pazarlama Planı Oluşturma, E-Commerce and the Entrepreneur, Fiyatlandırma Stratejileri, Yer Seçimi konularını içerir.

Bu ders; Türk İşaret Dilinin Tarihsel Gelişimi, Türk İşaret Dili Parmak Alfabesi, Alıcı Dil- İfade Edici Dil, Türk İşaret Dilinde Kişi Zamirleri, Tanışma, Selamlaşma, Kendini Tanıtma, Aile ve Akraba İlişkileri, Meslekler, Renkler, Doğa, Çevre ve Sağlık, Olumlu ve Olumsuz Cümle Yapıları, Soru Cümleleri konularını içerir.