Misyon-Vizyon

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Lisans Hemşirelik Programının ;

Misyonu: Doğuş Üniversitesi Hemşirelik Bölümü’nün misyonu; insanların sağlık gereksinimlerini karşılamada ve hemşirelik mesleğini geliştirmede lider olan, dikkatli, yenilikçi, profesyonel hemşireler yetiştirmektir.

Vizyonu: Doğuş Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü’nün vizyonu, aşağıdaki niteliklere sahip yüksek nitelikli öğrenciler, eğitimciler ve akademisyenlerden oluşan, bilime yönelen bir topluluk oluşturmaktır.

 • Bakım kültürünü bireyselleştiren profesyonel hemşireler yetiştirir.
 • Bilginin yaratıldığı ve paylaşıldığı bir öğrenme ortamı yaratır.
 • Bireylerin, ailelerin, toplulukların ve genel olarak toplumun hızla değişen sağlık gereksinimlerine yanıt verir ve
 • Mesleki alana ilişkin gelişmelerde liderlik sağlar.

Lisans hemşirelik programının amacı

 • Mezunları, destekleyici, koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hizmetlerin sağlanmasında temel düzeyde profesyonel, yetkin hemşire olarak sorumluluk almaya hazırlamak.
 • Hemşirelik bakımı gerektiren durumlarda bağımsız kararlar verebilen, sağlık arayışında birey ve grupların sağlık hizmetlerine ilişkin haklarını koruyan, hastanelerde, halk sağlığı hemşireliği hizmetleri veren ve hemşirelik uygulaması alanlarında araştırma çalışmaları yürüten hemşireler yetiştirmektir. Mezun hemşirelerden klinik ortamlarda / halk sağlığı uygulamaları gerektiren ortamlarda, eğitici, öğretici ve yönetici rol üstlenmeleri beklenir.

Lisans hemşirelik programının hedefleri

Hemşirelik lisans programı mezun hemşire:

 1. Bireylere, ailelere ve topluluklara verilecek olan hemşirelik bakımının sağlanması süreçlerinde, fizyolojik, biyolojik ve davranışsal bilimler çerçevesindeki bilgileri kullanır.
 2. Bireylerin ve grupların sağlığını etkileyen yaşam tarzını ve etkileyen faktörleri anladığını gösterir.
 3. Birey ve gruplarla işbirliği yaparak hemşirelik süreci basamaklarına dayalı hemşirelik bakımı verilmesini sağlar.
 4. Kaliteli bakım sağlamaya dönük her durumda, karar verici rolünü ve eleştirel düşünme becerisini gösterir.
 5. Sağlık hizmetinin sağlanmasında en son yaklaşım ve teknolojileri kullanır.
 6. Ulusal sağlık politikaları ve programları doğrultusunda destekleyici, koruyucu ve onarıcı sağlık hizmetleri sunar.
 7. Etik ve profesyonel davranış kuralları çerçevesinde, yasal sınırlılıkları gözeterek, kabul edilebilir uygulama standartlarını kullanır.
 8. Etkili kişilerarası ilişkileri kurarak ve ekip çalışması bilinciyle hareket ederek, bireyler, aile, insan toplulukları ve sağlık ekibi üyeleri ile etkili iletişim kurar.
 9. Kliniklerde/halk sağlığı ortamlarında bireylere ve gruplara öğretme becerilerini gösterir.
 10. Sağlık hizmeti sunum sistemine sağlık ekibinin üyeleri olarak etkin bir şekilde katılır.
 11. Kliniklerde/ halk sağlığı hizmeti gerektiren ortamlarda liderlik ve yönetim becerilerini gösterir.
 12. Çeşitli ortamlarda gereksinilen araştırma çalışmalarını yürütür ve araştırma bulgularını bakımın kalitesini artırmada kullanır.
 13. Kendini ve mesleğini geliştirmeye yönelik farkındalığı, ilgisi temelinde mesleğe katkıda bulunur.